Profesor Władysław Manikowski

Prof. zw. dr hab med. Władysław Manikowski urodził się w Wilnie 28 września 1937 r. Ma dwoje dzieci oraz troje wnuków. Starszy syn Wojciech jest doktorem fizjoterapii, a młodszy Piotr doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Prof. Manikowski dyplom lekarza uzyskał w 1962 r. Pracował w Klinice Rehabilitacji i Ortopedii pod kierownictwem prof. Degi i prof. Sengera, a od 1971 r. w Klinice Chirurgii Ręki kierowanej przez prof. Strzyżewskiego. Doktorat obronił w 1974 r. Po śmierci prof. Strzyżewskiego pełnił obowiązki kierownika kliniki.

W 1985 r. uzyskuje stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy dotyczącej rekonstrukcji ścięgien, w tym też roku zostaje kierownikiem kliniki. W latach 1982-1997 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji. Od roku 1996 przez dwie kadencje jest prodziekanem Wydziału Lekarskiego I Akademii Medycznej w Poznaniu i dalej dziekanem tegoż wydziału przez dalsze dwie kadencje.

Tytuł naukowy profesora otrzymuje w 1996 r. a stanowisko profesora zwyczajnego w 1999 r. Jest specjalistą w dziedzinie rehabilitacji (1967) i chirurgii ortopedycznej i urazowej (1975).

Prof. Manikowski był kierownikiem specjalizacji 9 lekarzy, promotorem 8 prac doktorskich i opiekunem 3 prac habilitacyjnych. Recenzował 24 prace doktorskie, 12 habilitacyjnych oraz 8 przewodów profesorskich. Opublikował 218 prac naukowych, 11 rozdziałów w podręcznikach oraz 19 opracowań dydaktycznych.

Brał udział w ponad 80 zjazdach i kongresach, wygłaszając ponad 100 prac. Był członkiem wielu komitetów naukowych, prowadził sesje naukowe i konferencje okrągłego stołu. Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i przez dwie kadencje prezesem. Równie aktywnie działał w Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr, pełniąc funkcje przewodniczącego dwa razy po dwie kadencje. Był członkiem Zarządu Głównego PTOiTr i Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych. W uznaniu za swoją pracę otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Honorową Miasta Poznania, Odznakę Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Odznakę za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego, Złotą Odznakę za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Szermierki, Złotą Odznakę Okręgowego Związku Szermierzy, Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz najwyższe wyróżnienie Światowej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki Pionier Chirurgii Ręki. Szczególne istotne jest to, że prowadzona niegdyś przez prof. Manikowskiego Klinika jest wiodącą jednostką w Polsce, i cieszy się uznaniem i szacunkiem również w Europie i na świecie.