Profesor Stanisław Pielka

Data urodzenia: 12.01.1940

Wykształcenie: 1964 – dyplom lekarza na Wydz. Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1971, 1976 – I i II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej, 1979 – stopień dr n. med., 1994 – stopień dr hab. n. med., 2009 – tytuł naukowy profesora n. med. nadany przez Prezydenta RP.

Działalność naukowa i zawodowa dotyczyła głównie traumatologii, chirurgii ręki i mikrochirurgia oraz chirurgii eksperymentalnej. W latach 1973-2008 zatrudniony w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki AM we Wrocławiu na stanowisku, kolejno: asystenta, adiunkta i profesora, pełniąc funkcję zastępcy kierownika Kliniki.

W okresie 2000-2010 kierownik Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów AM we Wrocławiu. Odbył staże naukowo-szkoleniowe w ośrodkach krajowych i zagranicznych, między innymi w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, w Jugosławii i na Węgrzech, szkoląc się głównie w traumatologii i chirurgii ręki.

Od 1984 r. był współorganizatorem i wykładowcą w ponad 30 podyplomowych kursach w zakresie „Technik Mikrochirurgicznych i Chirurgii Ręki” organizowanych przez Klinikę. Był członkiem założycielem Sekcji Polskiej International College of Surgeons, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki oraz Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii, w których pełnił funkcje z wyboru w zarządach tych organizacji. Jest członkiem 7 towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

Za działalność naukową i dydaktyczną został odznaczony między innymi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką „Polskie Towarzystwo Lekarskie. Zasłużonemu”, Odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” i innymi.